Skip to main content

Elimizde M25P128 Flash entegresine bilgisayarın seri portu üzerinden veri yazmak ve okumak amacıyla
tasarlanmış Şekil-1’deki gibi bir kart olduğunu düşünelim. Bu ödevde Şekil-1’de gösterilen SPI Flash
okuma kartı için, bilgisayarın seri portu üzerinden gelen komut ile M25P128 SPI Flash entegresinden
okuma yapabilen bir FPGA tasarımı yapınız. (Yazma yok)
M25P128 Entegresinin veri sayfasını aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.
https://www.micron.com/~/media/documents/products/data-sheet/nor-flash/serial-nor/m25p/m25p128.pdf

Bilgisayardan gelen 4 byte okuma komutu şu şekilde olacaktır: |AA + 24 bit address|
Bu komut seri arayüzden gönderildikten sonra okuma işlemi yapılacak ve tek bir byte UART arayüzü
üzerinden bilgisayara gönderilcektir.
a) Ön tasarımı akış diyagramı şu şekildediruart_spi_vhdl

Bize ayrıca M25P128 entegresi gibi sinyal gönderecek bir modül gereklidir.

entity M25P128 is
  Port ( S : in STD_LOGIC;
      C : in STD_LOGIC;
      D : in STD_LOGIC;
      Q : out STD_LOGIC := 'Z');
end M25P128;

architecture Behavioral of M25P128 is
  signal counter : integer := 0;
  signal junkData : STD_LOGIC := '0';
begin

  process (C,S) begin
    if rising_edge(C) and S = '0' then
      if (counter < 32) then
        counter <= counter + 1;     
      end if;
    end if;
    if falling_edge(C) and S = '0' then
      if (counter = 32) then
        junkData <= not(junkData);
        Q <= junkData;
      end if; 
    end if;
    if (S = '1') then
      counter <= 0;
      Q <= 'Z';
    end if;
  end process;

end Behavioral;

Modül için testbench kodu

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity tb_M25P128 is
-- Port ( );
end tb_M25P128;

architecture Behavioral of tb_M25P128 is
  component M25P128 is
    Port ( S : in STD_LOGIC;
        C : in STD_LOGIC;
        D : in STD_LOGIC;
        Q : out STD_LOGIC);
  end component;
  signal S,C,D,Q : STD_LOGIC;
  constant period : time := 10ns;
begin
  MP : M25P128 port map(S => S,
        C => C,
        D => D,
        Q => Q);

  process begin
    S <= '1';
    D <= '0';
    wait for 3*period;
    S <= '0';
    wait for 50*period;
    S <= '1';
    wait for 10*period;
    S <= '0';
    wait;
  end process;
  
  process begin
    C <= '0';
    wait for period/2;
    C <= '1';
    wait for period/2;
  end process;

end Behavioral;

Simülasyon sonucu

HW5S2

b) UART arayüzü üzerinden haberleşme için gerekli kodu yazarak benzetimini yapalım.

-- Eric Bainville
-- Mar 2013

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.math_real.all;

entity uart is
 generic (
  DIVISOR: natural -- DIVISOR = 100,000,000 / (16 x BAUD_RATE)
  -- 2400 -> 2604
  -- 9600 -> 651
  -- 115200 -> 54
  -- 1562500 -> 4
  -- 2083333 -> 3
 );
 port (
  clk: in std_logic;             -- clock
  reset: in std_logic;            -- reset
  
  -- Client interface
  rx_data: out std_logic_vector(7 downto 0); -- received byte
  rx_enable: out std_logic;         -- validates received byte (1 system clock spike)
  tx_data: in std_logic_vector(7 downto 0); -- byte to send
  tx_enable: in std_logic;          -- validates byte to send if tx_ready is '1'
  tx_ready: out std_logic;          -- if '1', we can send a new byte, otherwise we won't take it
  
  -- Physical interface
  rx: in std_logic;
  tx: out std_logic
 );
end uart;

architecture Behavioral of uart is
 constant COUNTER_BITS : natural := integer(ceil(log2(real(DIVISOR))));
 type fsm_state_t is (idle, active); -- common to both RX and TX FSM
 type rx_state_t is
 record
  fsm_state: fsm_state_t;        -- FSM state
  counter: std_logic_vector(3 downto 0); -- tick count
  bits: std_logic_vector(7 downto 0);  -- received bits
  nbits: std_logic_vector(3 downto 0);  -- number of received bits (includes start bit)
  enable: std_logic;           -- signal we received a new byte
 end record;
 type tx_state_t is
 record
  fsm_state: fsm_state_t; -- FSM state
  counter: std_logic_vector(3 downto 0); -- tick count
  bits: std_logic_vector(8 downto 0); -- bits to emit, includes start bit
  nbits: std_logic_vector(3 downto 0); -- number of bits left to send
  ready: std_logic; -- signal we are accepting a new byte
 end record;
 
 signal rx_state,rx_state_next: rx_state_t;
 signal tx_state,tx_state_next: tx_state_t;
 signal sample: std_logic; -- 1 clk spike at 16x baud rate
 signal sample_counter: std_logic_vector(COUNTER_BITS-1 downto 0) := (others => '0'); -- should fit values in 0..DIVISOR-1
 
begin

 -- sample signal at 16x baud rate, 1 CLK spikes
 sample_process: process (clk,reset) is
 begin
  if reset = '1' then
   sample_counter <= (others => '0');
   sample <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
   if sample_counter = DIVISOR-1 then
    sample <= '1';
    sample_counter <= (others => '0');
   else
    sample <= '0';
    sample_counter <= sample_counter + 1;
   end if;
  end if;
 end process;

 -- RX, TX state registers update at each CLK, and RESET
 reg_process: process (clk,reset) is
 begin
  if reset = '1' then
   rx_state.fsm_state <= idle;
   rx_state.bits <= (others => '0');
   rx_state.nbits <= (others => '0');
   rx_state.enable <= '0';
   tx_state.fsm_state <= idle;
   tx_state.bits <= (others => '1');
   tx_state.nbits <= (others => '0');
   tx_state.ready <= '1';
  elsif rising_edge(clk) then
   rx_state <= rx_state_next;
   tx_state <= tx_state_next;
  end if;
 end process;
 
 -- RX FSM
 rx_process: process (rx_state,sample,rx) is
 begin
  case rx_state.fsm_state is
  
  when idle =>
   rx_state_next.counter <= (others => '0');
   rx_state_next.bits <= (others => '0');
   rx_state_next.nbits <= (others => '0');
   rx_state_next.enable <= '0';
   if rx = '0' then
    -- start a new byte
    rx_state_next.fsm_state <= active;
   else
    -- keep idle
    rx_state_next.fsm_state <= idle;
   end if;
   
  when active =>
   rx_state_next <= rx_state;
   if sample = '1' then
    if rx_state.counter = 8 then
     -- sample next RX bit (at the middle of the counter cycle)
     if rx_state.nbits = 9 then
      rx_state_next.fsm_state <= idle; -- back to idle state to wait for next start bit
      rx_state_next.enable <= rx; -- OK if stop bit is '1'
     else
      rx_state_next.bits <= rx & rx_state.bits(7 downto 1); 
      rx_state_next.nbits <= rx_state.nbits + 1;
     end if;
    end if;
    rx_state_next.counter <= rx_state.counter + 1;
   end if;
   
  end case;
 end process;
 
 -- RX output
 rx_output: process (rx_state) is
 begin
  rx_enable <= rx_state.enable;
  rx_data <= rx_state.bits;
 end process;
 
 -- TX FSM
 tx_process: process (tx_state,sample,tx_enable,tx_data) is
 begin
  case tx_state.fsm_state is
  
  when idle =>
   if tx_enable = '1' then
    -- start a new bit
    tx_state_next.bits <= tx_data & '0'; -- data & start
    tx_state_next.nbits <= "0000" + 10; -- send 10 bits (includes '1' stop bit)
    tx_state_next.counter <= (others => '0');
    tx_state_next.fsm_state <= active;
    tx_state_next.ready <= '0';
   else
    -- keep idle
    tx_state_next.bits <= (others => '1');
    tx_state_next.nbits <= (others => '0');
    tx_state_next.counter <= (others => '0');
    tx_state_next.fsm_state <= idle;
    tx_state_next.ready <= '1';
   end if;
   
  when active =>
   tx_state_next <= tx_state;
   if sample = '1' then
    if tx_state.counter = 15 then
     -- send next bit
     if tx_state.nbits = 0 then
      -- turn idle
      tx_state_next.bits <= (others => '1');
      tx_state_next.nbits <= (others => '0');
      tx_state_next.counter <= (others => '0');
      tx_state_next.fsm_state <= idle;
      tx_state_next.ready <= '1';
     else
      tx_state_next.bits <= '1' & tx_state.bits(8 downto 1);
      tx_state_next.nbits <= tx_state.nbits - 1;
     end if;
    end if;
    tx_state_next.counter <= tx_state.counter + 1;
   end if;
   
  end case;
 end process;

 -- TX output
 tx_output: process (tx_state) is
 begin
  tx_ready <= tx_state.ready;
  tx <= tx_state.bits(0);
 end process;

end Behavioral;

UART için testbench kodu

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity tb_UART is
-- Port ( );
end tb_UART;

architecture Behavioral of tb_UART is
component uart is
generic (
 DIVISOR: natural
);
port (
 clk: in std_logic;  -- system clock
 reset: in std_logic;
 
 -- Client interface
 rx_data: out std_logic_vector(7 downto 0); -- received byte
 rx_enable: out std_logic; -- validates received byte (1 system clock spike)
 tx_data: in std_logic_vector(7 downto 0); -- byte to send
 tx_enable: in std_logic; -- validates byte to send if tx_ready is '1'
 tx_ready: out std_logic; -- if '1', we can send a new byte, otherwise we won't take it
 
 -- Physical interface
 rx: in std_logic;
 tx: out std_logic
);
end component;
signal CLK, uartRST, RXen, TXen, TXrdy, RX, TX : STD_LOGIC;
signal RXdata, TXdata : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
constant period : time := 10ns; -- 100 MHz
signal lowCLK : STD_LOGIC;
begin
  UART0 : uart
  generic map (DIVISOR => 54) -- 115200
  port map (
  clk => CLK, reset => uartRST,
  rx_data => RXdata, rx_enable => RXen,
  tx_data => TXdata, tx_enable => TXen, tx_ready => TXrdy,
  rx => RX,
  tx => TX
  );
  
  process begin
    CLK <= '0';
    wait for period/2;
    CLK <= '1';
    wait for period/2;
  end process;
  
  process begin
    lowCLK <= '0';
    wait for 864*period/2;
    lowCLK <= '1';
    wait for 864*period/2;
  end process;
  
  process begin
    uartRST <= '1';
    wait for 10*period;
    uartRST <= '0';
    wait;
  end process;
  
  process begin
    TXen <= '0';
    TXdata <= (others => '0');
    wait for 864*period;
    TXdata <= X"AA";
    TXen <= '1';
    wait for 1*period;
    TXdata <= X"00";
    TXen <= '0';
    wait until TXrdy = '1';
    TXdata <= X"FF";
    TXen <= '1';
    wait for 1*period;
    TXdata <= X"00";
    TXen <= '0';
    wait;  
  end process;
  
  RX <= TX;

end Behavioral;

UART Modülü için benzetim sonuçları, burada TX sinyali devreye giriş olarak geri verildiği için RX sinyalinde de doğru oluştuğu gözlenebilmektedir.

HW5S3

c) M25P128 entegresini SPI arayüzü üzerinden okuyan ve diğer modülleri içeren ana modülü yazalım.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ZC0720FPGA is
  Port ( CLK : in STD_LOGIC;
      RX : in STD_LOGIC;
      TX : out STD_LOGIC := '0');
end ZC0720FPGA;

architecture Behavioral of ZC0720FPGA is
  component uart is
  generic (
   DIVISOR: natural
  );
  port (
   clk: in std_logic;  -- system clock
   reset: in std_logic;
   
   -- Client interface
   rx_data: out std_logic_vector(7 downto 0); -- received byte
   rx_enable: out std_logic; -- validates received byte (1 system clock spike)
   tx_data: in std_logic_vector(7 downto 0); -- byte to send
   tx_enable: in std_logic; -- validates byte to send if tx_ready is '1'
   tx_ready: out std_logic; -- if '1', we can send a new byte, otherwise we won't take it
   
   -- Physical interface
   rx: in std_logic;
   tx: out std_logic
  );
  end component;  
  component M25P128 is
    Port ( S : in STD_LOGIC;
        C : in STD_LOGIC;
        D : in STD_LOGIC;
        Q : out STD_LOGIC);
  end component;
  signal Dcounter : integer := 31;
  signal Qcounter : STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0) := (others => '0');
  signal data : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := (others => '0');
  signal command : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0) := (others => '0');
  signal commandReady : STD_LOGIC := '0';
  signal RXcounter : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := (others => '0');
  type fsmState is (readRX, writeD, readQ, writeTX);
  signal fsmStatus, fsmNextStatus : fsmState;
  signal uartRST, RXen, TXen, TXrdy : STD_LOGIC := '0';
  signal RXdata, TXdata : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := (others => '0');
  signal Q : STD_LOGIC;
  signal S, D : STD_LOGIC := '0';
begin

  UART0 : uart
  generic map (DIVISOR => 54) -- 50,000,000 / 115200 / 16
  port map (
    clk => CLK, reset => uartRST,
    rx_data => RXdata, rx_enable => RXen,
    tx_data => TXdata, tx_enable => TXen, tx_ready => TXrdy,
    rx => RX,
    tx => TX
    );
  
  MP : M25P128
  port map(S => S,
    C => CLK,
    D => D,
    Q => Q);
  
  process (fsmStatus) begin
    case fsmStatus is
      when readRX => S <= '1';
      when writeD => S <= '0';
      when readQ => S <= '0';
      when writeTX => S <= '1';
      when others => null;
    end case;
  end process;

  process (CLK) begin
    if falling_edge(CLK) then
      if fsmStatus = writeD then
        if (Dcounter > 0) then
          D <= command(Dcounter);
          Dcounter <= Dcounter - 1;
        elsif (Dcounter = 0) then
          fsmNextStatus <= readQ;
          Dcounter <= 31;
        end if;
      end if;
    elsif rising_edge(CLK) then    
      if fsmStatus = readRX then
        TXen <= '0';
        commandReady <= '0';
        if RXen = '1' then
          RXcounter <= RXcounter + '1';
          command(31 downto 0) <= command(23 downto 0) & RXdata(0) & RXdata(1) & RXdata(2) & RXdata(3) & RXdata(4) & RXdata(5) & RXdata(6) & RXdata(7);
        end if;
        if (RXcounter = "0100") then
          RXcounter <= "0000";
          commandReady <= '1';
        end if;
        if (command(31 downto 24) = X"AA") and commandReady = '1' then
          fsmNextStatus <= writeD;
        end if;
      end if;
      if fsmStatus = readQ then
        if (Qcounter < 8) then
          TXdata(7 downto 0) <= TXdata(6 downto 0) & Q;
          Qcounter <= Qcounter + 1;
        elsif (Qcounter = 8) then
          fsmNextStatus <= writeTX;
        end if;
      end if;
      if fsmStatus = writeTX and TXrdy = '1' then
        TXen <= '1';
        fsmNextStatus <= readRX;
      end if;
    end if;
  end process;
  
  process (CLK) begin
    fsmStatus <= fsmNextStatus;
  end process;

end Behavioral;

d) Projeyi bütün halinde test etmek için bir testbench yazarak XSIM ile benzetimini yapalım.

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity tb_FPGA is
-- Port ( );
end tb_FPGA;

architecture Behavioral of tb_FPGA is
component ZC0720FPGA is
  Port ( CLK : in STD_LOGIC;
      RX : in STD_LOGIC;
      TX : out STD_LOGIC);
end component;
constant period : time := 20ns; -- 50 MHz
signal CLK, RX, TX : STD_LOGIC;
begin
  FPGA: ZC0720FPGA 
  port map(
    CLK => CLK,
    RX => RX,
    TX => TX);
      
      
  process begin
    CLK <= '0';
    wait for period/2;
    CLK <= '1';
    wait for period/2;
  end process;
  
  process begin
    RX <= '1';
    wait for 864*period;
    RX <= '0'; -- Start
    wait for 864*period;
    RX <= '1';
    wait for 864*period;
    RX <= '0';
    wait for 864*period;
    RX <= '1';
    wait for 864*period;
    RX <= '0';
    wait for 864*period;
    RX <= '1';
    wait for 864*period;
    RX <= '0';
    wait for 864*period;
    RX <= '1';
    wait for 864*period;
    RX <= '0';
    wait for 864*period;
    RX <= '1'; -- Stop
    wait for 864*period;
        RX <= '1';
        wait for 100*period;
        RX <= '0'; -- Start
        wait for 864*period;
        RX <= '1';
        wait for 864*period;
        RX <= '1';
        wait for 864*period;
        RX <= '1';
        wait for 864*period;
        RX <= '1';
        wait for 864*period;
        RX <= '0';
        wait for 864*period;
        RX <= '0';
        wait for 864*period;
        RX <= '0';
        wait for 864*period;
        RX <= '0';
        wait for 864*period;
        RX <= '1'; -- Stop
        wait for 864*period;
                RX <= '1';
                wait for 100*period;
                RX <= '0'; -- Start
                wait for 864*period;
                RX <= '0';
                wait for 864*period;
                RX <= '0';
                wait for 864*period;
                RX <= '0';
                wait for 864*period;
                RX <= '1';
                wait for 864*period;
                RX <= '1';
                wait for 864*period;
                RX <= '1';
                wait for 864*period;
                RX <= '0';
                wait for 864*period;
                RX <= '0';
                wait for 864*period;
                RX <= '1'; -- Stop
                wait for 864*period;
                        RX <= '1';
                        wait for 100*period;
                        RX <= '0'; -- Start
                        wait for 864*period;
                        RX <= '1';
                        wait for 864*period;
                        RX <= '0';
                        wait for 864*period;
                        RX <= '1';
                        wait for 864*period;
                        RX <= '0';
                        wait for 864*period;
                        RX <= '1';
                        wait for 864*period;
                        RX <= '1';
                        wait for 864*period;
                        RX <= '1';
                        wait for 864*period;
                        RX <= '1';
                        wait for 864*period;
                        RX <= '1'; -- Stop
                        wait for 864*period;
    RX <= '1';
    wait for 16*period;
    wait;
  end process;

end Behavioral;

Benzetim sonuçları

HW5S4CHW5S4HW5S4B